ΘΕΜΑ: Έγκριση Εθνικού Θεματικού Δικτύου του ΚΠΕ Ευεργέτουλα Λέσβου «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO
στην Ελλάδα»


Σε απάντηση του υπ` αριθ. πρωτ. 29508/Δ2/21-2-2018 εισερχόμενου έγγραφου και έχοντας υπόψη:
1.Τον Νόμο 1892/90 (ΦΕΚ 101/τ.Α΄/31-07-1990), άρθρο 111, «Εκσυγχρονισμός Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
2.Την υπ’ αριθ. 83691/Γ7/1-8-2011 Υ.Α. με θέμα «Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)».
3.Την υπ’ αριθ. 83688/Γ7/2-8-2011 με θέμα: «Πλήρωση κενών θέσεων Υπευθύνων και Μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κ.Π.Ε.».
4.Την υπ’ αριθ. 47587/Γ7/16-05-2003 (ΦΕΚ 693/τ.Β΄/03-06-2003), Y.A. με θέμα «Συνεργασίες ΥΠΕΠΘ, θεσμικών οργάνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολείων….. και μη κυβερνητικές οργανώσεις».
5.Την υπ’ αριθ. 66272/Γ7/04-07-2005 Υ.Α. με θέμα «Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».
6.Την υπ’ αριθ. 127856/Γ7/29-11-2006 Υ.Α. με θέμα «Τροποποίηση της Υ.Α. 66272/Γ7/4-7-2005 περί Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».
7. Την υπ’ αριθ. 108401/ΓΔ4/07-07-2015 Υ.Α. με θέμα: « Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)».
8. Το υπ’ αριθ. 125/2016 - ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016 Προεδρικό Διάταγμα με θέμα «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Το υπ’ αρ. 18/2018 (ΦΕΚ Α΄31/23-2-2018) Προεδρικό Διάταγμα με θέμα «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
10.Το υπ’ αριθ. 668/20-02-2018 έγγραφο του ΚΠΕ Ευεργέτουλας Λέσβου.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Την ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO στην Ελλάδα» από το ΚΠΕ Ευεργέτουλα – Ασωμάτου Λέσβου σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, για σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό θα επιδιωχθεί η συνεργασία του ΚΠΕ με σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού αλλά και με άλλα ΚΠΕ καθώς επίσης και με επιστημονικούς φορείς


Συντονιστικός φορέας :
ΚΠΕ Ευεργέτουλα-Ασωμάτου Λέσβου
Διάρκεια λειτουργίας : Τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-20.


Σκοπός του δικτύου
Σκοπός του παρόντος Δικτύου είναι μια διεπιστημονική και διαθεματική εκπαιδευτική προσέγγιση της γεωλογικής μας κληρονομιάς, της φύσης, του τοπίου, του πολιτισμού και του ανθρώπου, βασικά στοιχεία των Γεωπάρκων.
Η αναγκαιότητα ίδρυσης του εν λόγω δικτύου ενισχύεται από την αναμφισβήτητη ανάπτυξη του θεσμού των Γεωπάρκων στον ελληνικό χώρο και την ανάγκη ανάδειξης των μοναδικών γεωλογικών, οικολογικών και πολιτιστικών πόρων και τη συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη.
Η Ελλάδα διαθέτει πλούσια γεωλογική κληρονομιά η οποία δεν έχει προστατευθεί και αναδειχθεί. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών και ειδικότερα των μαθητών θα συμβάλλει στην καλλιέργεια ολιστικής θεώρησης για την προστασία της φύσης και των τοπίων σε συνδυασμό με τον πολιτιστικό πλούτο της
χώρας. Πλέον έχει γίνει φανερή η συμβολή των Γεωπάρκων στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών όπως οι σεισμοί και τα ηφαίστεια, οι πλημμύρες, οι κατολισθήσεις κλπ αλλά και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στην προστασία της βιοποικιλότητας, των φυσικών και γεωλογικών μνημείων και των πολιτιστικών μνημείων, και η σημασίας των Γεωπάρκων για προστασία και αειφορική αξιοποίηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και για τη γνωριμία των μαθητών με την τοπική γεωγραφία.
Η αναγκαιότητα της ίδρυσης του παρόντος Δικτύου γίνεται επίσης αντιληπτή από την υποστήριξη του θεσμού των Γεωπάρκων από την UNESCO και την έγκριση του Διεθνούς Προγράμματος για τις Γεωεπιστήμες και τα Γεωπάρκα «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO», το οποίο αποτελεί την τρίτη αναγνώριση περιοχών της UNESCO, μαζί με τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς (WHS) και τα Αποθέματα της Βιόσφαιρας (ΜΑΒ) αλλά και από τη σύσταση από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO της «Ελληνικής Επιτροπής Γεωπάρκων».


Στόχοι του δικτύου


Η δημιουργία γνωστικού υποβάθρου για τις φυσικές καταστροφές και κυρίως για τον σεισμικό κίνδυνο, τις ηφαιστειακές καταστροφές και τις δυνατότητες πρόληψης και προστασίας.
Η ανάδειξη των Γεωπάρκων ως απαραίτητου εργαλείου για την αναζήτηση των τεκμηρίων της κλιματικής αλλαγής και η κατανόηση της συμβολής τους ως εργαλεία για την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος.
Η αξιοποίηση του θεσμού των Γεωπάρκων για την εκπαίδευση στην προστασία της βιοποικιλότητας, η ευαισθητοποίηση των μαθητών και η καλλιέργεια «συνείδησης προστασίας της φύσης».
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη διαφύλαξη και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, των φυσικών και πολιτιστικών μνημείων μας.
Η γνωριμία με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά (μυθολογία, ιστορία, παράδοση, παραμύθια, ήθη-έθιμα, παραδοσιακή διατροφή κλπ) και η ανάδειξή τους ως εργαλεία για την αειφόρο τοπική ανάπτυξη.
Η γνωριμία των μαθητών με την τοπική γεωγραφία και η ανάπτυξη ικανοτήτων για την αξιοποίηση των στοιχείων της προς όφελος της κοινωνίας.


Θεματικές ενότητες του δικτύου
1. Γεωπάρκο και φυσικές καταστροφές (σεισμοί - ηφαίστεια)
2. Γεωπάρκο και κλιματική αλλαγή
3. Γεωπάρκο και βιοποικιλότητα
4. Γεωπάρκο και μνημεία (φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον)
5. Γεωπάρκο και άυλη πολιτιστική κληρονομιά (μυθολογία, ιστορία, παράδοση, παραμύθια, ήθη-έθιμα,
παραδοσιακή-λεσβιακή διατροφή κ.α.)
6. Γεωπάρκο και τοπική γεωγραφία
Συνεργαζόμενοι φορείς
Λέσβος Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δίκτυο Μουσείων Λέσβου
Ελληνικό Φόρουμ Γεωπάρκων
Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNESCO
Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία – Επιτροπή Γεωλογικής και Γεωμορφολογικής Κληρονομιάς


Διάρκεια και χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του Ε.Θ.Δ.
Το Δίκτυο θα έχει 3ετή διάρκεια. Η συμμετοχή μιας σχολικής ομάδας στο δίκτυο θα πρέπει να έχει διάρκεια ενός σχ. έτους τουλάχιστον. Επίσης η περιβαλλοντική ομάδα θα πρέπει να υλοποιεί πρόγραμμα με θέμα που εντάσσεται στην ευρύτερη θεματολογία του δικτύου και να αποτελείται από 30-40 μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του δικτύου, στόχος είναι η ένταξη 100 σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα.


Για το σχολικό έτος 2017-2018:
-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: α) για συμμετοχή στη Συντονιστική Επιτροπή (αφορά σε εκπ/κούς, σε ΚΠΕ και σε Υπευθύνους Π.Ε.-Σ.Χ., με την προϋπόθεση ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε περισσότερες από δύο Συντονιστικές Επιτροπές εθνικών θεματικών δικτύων), β) για συμμετοχή στην Παιδαγωγική Ομάδα (αφορά σε εκπ/κούς με σχετική εμπειρία και επιστήμονες) γ) για συμμετοχή στο δίκτυο (αφορά σε σχολεία, περιβαλλοντικές ομάδες).

-Οριστικοποίηση Συντονιστικής Επιτροπής, Παιδαγωγικής Ομάδας, συνεργαζόμενων ΚΠΕ και συνεργαζόμενων σχολείων.

- Έγκριση του Δικτύου από το ΥΠΠΕΘ


-Συνάντηση μελών Συντονιστικής Επιτροπής, Παιδαγωγικής Ομάδας για το σχεδιασμό των δράσεων και Θεματικό σεμινάριο, για τους εκπαιδευτικούς Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης που συμμετέχουν ή επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Δίκτυο, Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Σχολικών
Δραστηριοτήτων , στελεχών του Δικτύου, και μελών των Κ.Π.Ε.

-Δημιουργία και προώθηση ενημερωτικού-εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες.

-Στα πλαίσια της προώθησης του δικτύου η Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας - Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων, διοργανώνει στην Αθήνα, (2ο Λύκειο Χαλανδρίου) σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ UNESCO ΕΛΛΑΔΑΣ».


-Συμμετοχή στο 1ο Διεθνές Συνέδριο «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ UNESCO ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ: Ανάδειξη και αξιοποίηση της γεωλογικής και φυσικής κληρονομιάς και τοπική ανάπτυξη» , 12 Μαΐου 2018. Αθήνα, Υπουργείο Εξωτερικών.


Για το σχολικό έτος 2018-19:
-Συνάντηση εργασίας των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής, της Παιδαγωγικής Ομάδας, εκπροσώπων επιστημονικών φορέων και κομβικών συνεργατών για παραγωγή παιδαγωγικού υλικού.
-Διοργάνωση θεματικού σεμιναρίου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών – μελών του δικτύου από το ΚΠΕ Ευεργέτουλα, αύξηση συμμετοχής σχολικών ομάδων και συνεργασίες με άλλα Γεωπάρκα και άλλους φορείς.
-Συμμετοχή στην Έκθεση «Μνήμες Γαίας – Παγκόσμια Γεωπάρκα UNSECO Ελλάδας-Κύπρου», Οκτώβριος 2018 – Μάιος 2019. Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου.
-Συμμετοχή στη συνάντηση Γεωπάρκα Ελλάδας-Κύπρου. Οκτώβριος 2018.


Για το σχολικό έτος 2019-2020:
-Συνέχιση, επέκταση και διάχυση των δράσεων του δικτύου.
-Τελική αξιολόγηση.
-Διερεύνηση δυνατότητας ανανέωσης λειτουργίας του.
Συντονισμός Δικτύου
Η Συντονιστική Επιτροπή θα στηρίζει τα μέλη του Δικτύου με εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό και με συναντήσεις των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, συντονιστών εκπαιδευτικών και ομάδων σχολείων.


Η
Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από τους εξής:
Τακτικά Μέλη:
1. Καλδέλλη Ηλέκτρα, Πρόεδρος, Υπεύθυνη ΚΠΕ Ευεργέτουλα
2. Ζούρος Νικόλαος, Αντιπρόεδρος, καθηγητής τμήματος Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δ/ντής Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
3. Καπιωτάς Μιχαήλ, Γραμματέας, Διευθυντής Δ.Ε. Λέσβου, Φυσικός,Περιβ.-Χαρτογράφος Msc
4. Χατζημιχαήλ Αθανάσιος, Ταμίας, Αναπληρωτής Υπεύθυνης ΚΠΕ Ευεργέτουλα
5. Στρατάκη Αικατερίνη, Διευθύντρια Π.Ε. Λέσβου
6. Πέλλα-Πέλλη Παππά , Υπεύθυνη Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου.
7. Θεωδοράκη Μαρία, Υπεύθυνη Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών.
8. Μοσχόπουλος Χαρίλαος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κλειτορίας- Ακράτας
9. Νικολακοπούλου Πανωραία, Εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.


Αναπληρωματικά μέλη:
1.Κλωνάρη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια τμήματος Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου.
2. Βλάσσης Αλέκος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κέρκυρας
3. Δημίδου Μαρκέλλα, Αναπληρώτρια Υπευθύνου ΚΠΕ Ομηρούπολης
4. Γκουντούμα Μαρία, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Μακρινίτσας.
5. Ανατολή Βροχαρίδου. Υπεύθυνη Σχ. Δραστηριοτήτων Δ.Α.Ε. ΧΙΟΥ


Η
Παιδαγωγική Ομάδα αποτελείται από τους εξής:
Ζούρος Νικόλαος, καθηγητής τμήματος Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δ/ντής Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.
Κλωνάρη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια τμήματος Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Βαλιάκος Ηλίας, Δρ. Γεωλόγος- Παλαιοντολόγος, επιστημονικό προσωπικό Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.
Μπεντάνα Κωνσταντίνα, Msc Γεωλόγος, επιστημονικό προσωπικό Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.
Τσαλικιτζή Όλγα, Γεωλόγος, επιστημονικός συνεργάτης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.
Βασιλειάδου Αικατερίνη, Δρ. Παλαιοντολόγος, επιστημονικό προσωπικό Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.
Καλδέλλη Ηλέκτρα, Υπεύθυνη ΚΠΕ Ευεργέτουλα
Χατζημιχαήλ Αθανάσιος, Αναπληρωτής Υπεύθυνης ΚΠΕ Ευεργέτουλα
Ψαριανός Ερωτόκριτος, Μέλος Π.Ο ΚΠΕ Ευεργέτουλα
Μάττας Αντώνιος, Προϊστάμενος εκπ/κών θεμάτων Διεύθυνσης Α/θμιας Λέσβου
Αναγνώστου Ευστράτιος, Προϊστάμενος επιστημονικής καθοδήγησης Β/θμιας Λέσβου
Λικαρδοπούλου Σταυρούλα, Προϊσταμένη επιστημονικής καθοδήγησης Α/θμιας Λέσβου
Θεοφανέλλης Τιμολέων, Σχολικός σύμβουλος Πληροφορικής, Δ/ντής ΠΕΚ
Χαράλαμπος Συργιάννης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Ρόδου
Λαμπρινή Γιοβανούδη, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Ρόδου
Ελένη Ζωδιάτου, Αν. Υπευθύνου ΚΠΕ Κλειτορίας- Ακράτας
Σταύρος Σπυράκης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Ομηρούπολης
Ελένη Κοκκίνου, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Ομηρούπολης
Σοφία Θεοδωρίδου, Υπεύθυνη ΚΠΕ Έδεσσας- Γιαννιτσών
Θεόδωρος Παπαιώανου, Μέλος Π.Ο ΚΠΕ Έδεσσας- Γιαννιτσών
Αθανάσιος Πανάγου, Αν. Υπευθύνου Κ.Π.Ε. Άμφισσας
Ιωάννης Κουρούς, Υπεύθυνος Σχ. Δραστηριοτήτων, Δ.Δ.Ε. Κοζάνης
Κων/να Χατζημίχου-Καλούση, Υπεύθυνη Σχ. Δραστηριοτήτων Δ.Α.Ε. Λάρισας
Δημήτριος Σαρρής, Υπεύθυνος Σχ. Δραστηριοτήτων Δ. Α. Ε. Μεσσηνίας
Δημήτριος Γκότζος , Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Α.Ε. Β΄ Αθήνας
Βασιλική Ιππέκη, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ. Α. Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης
Βαρβάρα Πετρίδου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκ/σης Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας
Στυλιανή Τσιροπινά, Υπεύθυνη Σχ. Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε Χίου
Σοφία Λασκαρίδου, Υπεύθυνη Σχ. Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε Σάμου
Ηλιοπούλου Ευγενία, Υπεύθυνη Σχ. Δραστηριοτήτων Π.Ε. Ηλείας
Μαρία Γεωργία Σπαρτινού, Υπεύθυνη Σχ. Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Κυκλάδων
Αλέξανδρος Πανταζίδης, Εκπ/κος Δ.Δ.Ε. Αθήνας
Άννα Σαμαρά, 1
ο Γυμν. Ραφήνας Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής
Μαρία Τζουρά, Δ/ντρια 2
ου Δ.Σ. Μυτιλήνης Δ.Α.Ε. Λέσβου
Γιώργος Ζορμπάς, Δ/ντης Δ.Σ. Παπάδου Δ.Α.Ε. Λέσβου
Πετρά Λεμονιά, Δ/ντρια 9
ου Δ.Σ. Μυτιλήνης Δ.Α.Ε. Λέσβου


Στο συντονισμό και την υποστήριξη του δικτύου συνεργάζονται:
Μέσω κομβικών συνεργατών ή εκπροσώπων στα όργανα του δικτύου τα ΚΠΕ:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΠΕ
ΚΠΕ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ - ΑΚΡΑΤΑΣ
ΚΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΠΕ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
ΚΠΕ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΚΠΕ ΡΟΔΟΥ
ΚΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΚΠΕ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΠΕ ΕΔΕΣΣΑΣ- ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΚΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΠΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΜΕΛΗ ΚΠΕ

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1 Χαρίλαος Μοσχόπουλος Υπεύθυνος ΚΠΕ Κλειτορίας-Ακράτας
2 Ελένη Ζωδιάτου Αν. Υπευθύνου Κλειτορίας-Ακράτας
3 Μαρία Γκουντούμα Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Μακρινίτσας
4 Γραμματή Μακέλη Υπεύθυνη ΚΠΕ Μακρινίτσας
5 Μαρία Κατσογιάννη Αν. Υπευθύνου Καρπενήσιου
6 Αλέκος Βλάσσης /Σοφία Βάρελη Υπεύθυνος ΚΠΕ Κέρκυρας
7 Σοφία Βάρελη Αν. Υπευθύνου ΚΠΕ Κέρκυρας
8 Μαρία Καγίαφα Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Λαυρίου
9 Ειρήνη Μιχαήλιδου Μέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε. Λαυρίου
10 Φιλιώ Πέππα Μέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε. Λαυρίου
11 Χαράλαμπος Συργιάννης Υπεύθυνος ΚΠΕ Ρόδου
12 Λαμπρινή Γιοβανούδη Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Ρόδου
13 Αθανάσιος Πανάγου Αν. Υπευθύνου Κ.Π.Ε. Άμφισσας
14 Σταύρος Σπυράκης Υπεύθυνος ΚΠΕ Ομηρούπολης
15 Ελένη Κοκκίνου Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Ομηρούπολης
16 Μαρκέλα Δημίδου Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Ομηρούπολης
17 Σοφία Θεοδωρίδου Υπεύθυνη Κ.Π.Ε. Εδεσσας- Γιαννιτσών
18 Θεόδωρος Παπαιώανου Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Έδεσσας - Γιαννιτσων
19 Θεόδωρος Μαρδίρης Υπεύθυνος ΚΠΕ Καστοριάς
20 Ζαχαρένια Κεφαλογιάννη Υπεύθυνη Κ.Π.Ε. Ανωγείων

Μέσω των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων οι Διευθύνσεις:
ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1 Δ.Δ.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2 Δ.Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ
3 Δ.Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
4 Δ.Α.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
5 Δ.Α.Ε Β΄ΑΘΗΝΑΣ
6 Δ. Α. Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
7 Δ.Α.Ε. ΣΑΜΟΥ
8 Δ. Α. Ε. ΧΙΟΥ
9 Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
10 Δ.Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ
11 Δ.Δ.Ε ΧΙΟΥ
12 Δ.Δ.Ε ΣΑΜΟΥ
13 Δ.Δ.Ε.ΠΕΛΛΑΣ
14 Δ.Α.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
15 Δ.Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ύστερα από την πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΚΠΕ Ευεργέτουλα στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Δ/θμιας Δ/νσης, έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Εθνικό Θεματικό «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO στην Ελλάδα , οι παρακάτω σχολικές μονάδες:
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΛΕΣΒΟΥ

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1 Δ.Σ. ΒΡΙΣΑΣ Δ.Α.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
2 Δ.Σ.ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ Δ.Α.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
3 Δ.Σ. ΒΑΡΕΙΑΣ Δ.Α.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
4 ΝΗΠ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Δ.Α.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
5 Δ.Σ. ΠΑΜΦΙΛΩΝ Δ.Α.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
6 3ο Δ.Σ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ(2 εκπ. ομάδες) Δ.Α.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
7 Δ.Σ. ΜΟΡΙΑΣ Δ.Α.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
8 2o Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (3 εκπ. ομάδες) Δ.Α.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
9 Δ.Σ. ΛΟΥΤΡ.ΘΕΡΝΗΣ Δ.Α.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
10 Δ.Σ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ Δ.Α.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
11 Δ.Σ. ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Α.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
12 Δ.Σ. ΚΕΡΑΜΙΟΥ Δ.Α.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
13 9o Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Δ.Α.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
14 Δ.Σ. ΠΑΠΑΔΟΥ Δ.Α.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
15 Δ.Σ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ Δ.Α.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
16 Δ.Σ. ΑΓΙΑΣΟΥ Δ.Α.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
17 ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Δ.Α.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
18 ΝΗΠ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ Δ.Α.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
19 Ν/Π ΧΙΔΗΡΩΝ Δ.Α.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
20 2ο ΓΥΜ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Δ.Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
21 4o ΓΥΜ.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Δ.Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
22 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ Δ.Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
23 1ο ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Δ.Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
24 5ο ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Δ.Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ


ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
1 1ο Δ.Σ. ΧΙΟΥ Δ.Α.Ε. ΧΙΟΥ
2 4o Δ.Σ. ΧΙΟΥ Δ.Α.Ε. ΧΙΟΥ
3 7ο Δ.Σ. ΧΙΟΥ Δ.Α.Ε. ΧΙΟΥ
4 2οΔ.Σ. ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ.Α.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
5 6ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ.Α.Ε.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
6 2ο ΝΗΠ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ Δ.Α.Ε. ΣΑΜΟΥ
7 ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΙΚΑΡΙΑΣ Δ.Α.Ε. ΙΚΑΡΙΑΣ
8 Δ.Σ. ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ Δ.Α.Ε. ΣΑΜΟΥ
9 ΝΗΠ. ΒΑΘΕΩΣ Δ.Α.Ε. ΣΑΜΟΥ
10 ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δ.Α.Ε. ΣΑΜΟΥ
11 1o Δ.Σ. ΣΑΜΟΥ Δ.Α.Ε. ΣΑΜΟΥ
12 Δ.Σ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΣΑΜΟΥ Δ.Α.Ε. ΣΑΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
1 1o ΓΥΜ. ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ.Δ.Ε.ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ
2 2ο ΓΥΜ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ.Δ.Ε.ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ
3 ΓΥΜ.Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Δ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
4 4o ΓΥΜ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Δ.Δ.Ε.ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
5 ΓΥΜ. ΧΑΝΔΡΑ Δ.Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
6 ΓΥΜ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Δ.Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
7 2ο ΓΥΜ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
8 3o ΓΥΜ.ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ.Δ.Ε. ΄Β ΑΘΗΝΑΣ
9 2ο ΓΥΜ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ.Δ.Ε. ΄Β ΑΘΗΝΑΣ
10 ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜ.ΚΩΦΩΝ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ.Δ.Ε. ΄Β ΑΘΗΝΑΣ
11 ΓΥΜ. ΑΝΘΟΥΣΑΣ Δ.Δ.Ε.ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ
12 ΓΥΜ.ΠΥΘΑΓΟΡΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ
13 ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜ.-ΛΥΚ.ΕΑΕ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Δ.Δ.Ε.ΑΝΑΤΟΛ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
14 ΕΙΔΙΚΟ ΛΥΚ.ΚΩΦΩΝ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ.Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ
15 1o ΕΠΑΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
16 ΕΠΑΛ ΠΑΛΑΜΑ Δ.Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
16 Ε.Ε.Ε ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΧΙΟΥ
18 1ο ΓΕΛ.ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΄Β ΑΘΗΝΑΣ
19 2ο ΓΕΛ.ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΄Β ΑΘΗΝΑΣ
20 5ο ΓΕΛ.ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΄Β ΑΘΗΝΑΣ
21 8o ΓΥΜ. -Λ.Τ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΄Β ΑΘΗΝΑΣ
22 2ο ΓΕΛ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Δ.Δ.Ε. ΄Β ΑΘΗΝΑΣ
23 4ο ΓΕΛ.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ.Δ.Ε. ΄Β ΑΘΗΝΑΣ
24 1ο ΓΕΛ. ΣΕΡΡΩΝ Δ.Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
25 ΓΕΛ. ΣΥΡΟΥ Δ.Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο Συντονιστικός φορέας του Δικτύου έχει την υποχρέωση να υποβάλλει ετήσιο απολογισμό δράσης του Δικτύου καθώς και οικονομικό απολογισμό στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς στο Τμήμα A’ Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία της Δ/νσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία.
Οποιαδήποτε τροποποίηση στην οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Θεματικού Δικτύου θα τίθεται υπό την έγκριση του Τμήματος A’ Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία της Δ/νσης Υποστήριξης
Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του ΥΠ.Π.Ε.Θ..


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com